Skelbiama atranka
Parašė Administratorius· 2023-10-02 16:23
ZARASŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBEI
Pareigybės pavadinimas: socialinis pedagogas.
Pareigybės lygis – A (A2).
Darbo krūvis: 18 val. per savaitę (0,5 etato).
Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198, 5 priedu. Darbo užmokestis priklausys nuo darbo stažo, turimos kvalifikacijos.
Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 8 d. 16 val.
Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. gruodžio 14 d. nuo 10 val. Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje.

Reikalavimai pretendentui (spauskite toliau)

Išplėstos Naujienos
Reikalavimai pretendentui:
1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne žemesnį kaip socialinio pedagogo bakalauro laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją.
2. Žinoti ir išmanyti vaiko raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą PPT ir principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.
3. Žinoti ir vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo sporto ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, steigėjo patvirtintais ZŠPT nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu bei įstaigos vadovo įsakymais.
4. Gebėti tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems savivaldybės ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams.
5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, turėti dokumentų valdymo įgūdžių. 6. Sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus pagal kompetenciją, gebėti dirbti komandoje.

Privalumai:
Profesinio darbo stažas.
Tiriamojo darbo patirtis su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą (CV).
5. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinus grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 8 d. 16 val.

Galimi dokumentų pateikimo variantai: Siųsti elektroniniu paštu: pedag.centras@zarasai.lt

Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2023 m. gruodžio 14 d. nuo 10 val. Zarasų švietimo pagalbos tarnyboje.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.

Informacija apie skelbiamą konkursą teikiama telefonu + 370 385 51785
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba
Savanorių g. 1, Zarasai