Pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas
Parašė Administratorius· 2011-09-23 02:09
Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų pasitarimas, skirtas švietimo įstatymą papildančių teisės aktų (reglamentuojančių švietimo pagalbos teikimą ), aptarimui. Pasitarime dalyvavo ir pranešimus skaitė Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius A.Puodžiukas (2011–2012 mokslo metų prioritetai ir svarbiausios veiklos kryptys), Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėjas R.Zuoza (Švietimo pagalbos teikimas mokyklose), Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja G.Šeibokienė (Kas naujo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme?), Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja L.Žadeikaitė (Atnaujinto ugdymo turinio kryptys), Švietimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė S.Strolaitė

Išplėstos Naujienos
(Mokyklų tinklo kūrimas specialiųjų poreikių turintiems vaikams), Neformalaus ugdymo ir švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė R. Labinienė (Švietimo prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams). Pasitarime dalyvavo ir veiklas pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktorė I.Čižienė, direktorės pavaduotoja R. Kišonienė, skyrių vedėjai, specialistai. Pasitarime, kartu su kolegomis pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo centrų, kuriuose yra PPT vadovais, dalyvavo Zarasų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja pavaduojanti direktorių Nadiežda Matušova. Pasitarime aptarti aktualūs švietimo pagalbos teikimo klausimai kylantis įsigaliojus naujajam Švietimo įstatymui. Nauji teisės aktai priimti pavėluotai, specialistai negalėjo laiku pasiruošti juos taikyti savo darbe, todėl turėjo būti numatytas pereinamasis periodas organizuoti pedagoginių psichologinių tarnybų darbą pagal naujai įsigaliojančius Švietimo įstatymo poįstatyminius aktus, naujuose teisės aktuose daug neaiškumų, o tai sudaro galimybę juos interpretuoti skirtingai, kelia įtampą ir konfliktinių situacijų riziką, švietimo pagalbos įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijai išdėstyti nepakankamai tiksliai. Dėl priimtų naujų teisės aktų PPT iškilo problemų teikiant švietimo pagalbą mokiniams, konsultuojant tėvus ir pedagogus. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro vadovai informavo, kad sudarytas PPT specialistų mokymo grafikas, rengiama metodinė medžiaga padėsianti efektyviau taikyti naujausius teisės aktus vertinant mokinių ugdymosi gebėjimus, programų pritaikymo galimybes, konsultuojant tėvus ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais. UNICEF tyrimo duomenimis, Lietuvos vaikai jaučiasi patys nelaimingiausi Europoje. Vaiko gerovė labai priklauso nuo jo saugumo artimiausioje aplinkoje – šeimoje ir mokykloje. Svarbu, kad emocinių, bendravimo, mokymosi ar kitų sunkumų patiriantys vaikai gautų savalaikę kvalifikuotą pagalbą. Švietimo centro informacija